• Strona główna
 • O Nas
 • Oferta szkoleń
 • O szkoleniach
 • Szkolenia z prawa autorskiego
 • Szkolenia z ochrony danych osobowych
 • Windykacja
 • Konsultacje
 • Szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamknięte
 • Szkolenia branżowe
 • Eksperci Instytutu
 • Konsultacje
 • Współpraca
 • Polityka prywatności
 • Kontakt z nami
 • Szkolenia zamknięte


  Programy szkoleniowe w formie zamkniętej dostosowywane są każdorazowo do specyfiki naszego Klienta w oparciu o wcześniejszą dogłębną analizę konkretnych potrzeb szkoleniowych.

  • prawo podatkowe
  • prawo pracy
  • windykacja
  • zamówienia publiczne
  • ochrona danych osobowych
  • prawo umów
  • prawo spółek
  • nieruchomości
  • prawo medyczne
  • prawo farmaceutyczne
  • prawo upadłościowe
  • prawo własności intelektualnej
  • fuzje, przejęcia i restrukturyzacje
  • partnerstwo publiczno-prywatne 
  • finanse publiczne i gospodarka komunalna
  • energetyka i surowce energetyczne
  • transport
  • instytucje finansowe
  • nieuczciwa konkurencja
  • mobbing
  • reprywatyzacja
  • ochrona konkurencji i konsumentów
  • ochrona środowiska
  • pomoc publiczna i fundusze unijne
  • technologie, media, telekomunikacja
  • inne
  • Dokumentacja medyczna w spółkach podmiotów leczniczych
  • Odpowiedzialność prawna lekarza/pielęgniarki
  • Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego
  • Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty
  • Realizacja kontraktu z NFZ – najczęstsze problemy
  • Dochodzenie roszczeń wobec NFZ za nadwykonania
  • Zakładanie i prowadzenie działalności leczniczej
  • Wymagania fachowe i sanitarne dla podmiotów leczniczych
  • Jak bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami pacjentów?
  • Ginekologia i położnictwo w orzecznictwie sądowym
  • Onkologia i ginekologia - specjalizacje wysokiego ryzyka - najczęstsze przypadki odpowiedzialności prawnej lekarzy
  • Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarzy i ZOZ-ów w działalności medycznej
  • Prawo budowlane a proces inwestycyjny - praktyka inwestorów infrastrukturalnych - stan prawny 2013
  • FIDIC - zbiór procedur i warunków regulujących przebieg inwestycji budowlanych w praktyce
  • Procedury przetargowe i wzory warunków kontraktowych FIDIC
  • Zarządzanie stroną finansową Kontraktu FIDIC
  • Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty praktyczne
  • Umowy w ramach procesu inwestycyjno – budowlanego
  • Najem komercyjny - praktyczne wskazówki dla najemcy
  • Opłata adiacencka i renta planistyczna - wysokość, podstawa zapłaty, możliwości jej uniknięcia
  • Audyt nieruchomości – punkty krytyczne oraz analiza zagrożeń – dedykowane szkolenie dla pośredników nieruchomości
  • Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym
  • Roszczenia w umowach o roboty budowlane
  • Uzbrajanie terenu – negocjacje i umowy z firmami przesyłowymi
  • Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Odpowiedzialność prawna zarządców nieruchomości
  • Stosowanie systemu zadaniowego czasu pracy w budownictwie.
  • Waloryzacja i zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w umowach o roboty budowlane zawieranych z Inwestorem.
  • Przyczyny sporów na tle umów o roboty budowalne.
  • Kontrole i odbiory w procesie inwestycyjnym.
  • Zarządzanie nieruchomościami - praktyczne aspekty prawne.
  • Kontrakty budowlane a upadłość generalnego wykonawcy – zasady rozliczeń inwestora i podwykonawców.
  • Umowy o roboty budowlane - prawidłowe zasady zawierania oraz rozliczania umów na gruncie prawnym i podatkowym z uwzględnieniem znaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC.
  • Reklamacje w umowie o roboty budowlane – przesłanki i procedury.
  • Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego.
  • Obowiązki i odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy  w umowach o roboty budowlane.
  • Jak skutecznie egzekwować roszczenia w kontraktach budowlanych?

  • Prawo pracy w 2013 roku z uwzględnieniem nadchodzących zmian
  • Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach (warsztaty praktyczne dla zaawansowanych)
  • Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
  • Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy
  • Etyczny monitoring pracowników
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r. (warsztaty praktyczne)
  • Podróże służbowe - zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w dniu 01.01.2013 r. (warsztaty praktyczne)
  • Płace w sytuacjach wątpliwych (warsztaty praktyczne)
  • Płace od A do Z - zasady naliczania wynagrodzeń (dwudniowe warsztaty praktyczne)
  • Czas pracy dla profesjonalistów (dwudniowe warsztaty praktyczne)
  • ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy (dwudniowe warsztaty praktyczne)
  • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego – urlop macierzyński, urlop
  • rodzicielski - zmiany
  • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz umów cywilnoprawnych (warsztaty praktyczne)
  • Zwolnienia grupowe
  • Dowód elektroniczny – zabezpieczenia pracodawców przed szkodami oraz działania w celu ich naprawienia.
  • Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy i na podstawie umów cywilnoprawnych. Samozatrudnienie
  • Uprawnienia związków zawodowych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy
  • Zatrudnianie młodocianych
  • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z implementacją „dyrektywy obronnej” – zakres zmian dotyczących zamówień „klasycznych”
  • Obligacje jako sposób pozyskania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego
  • i spółki komunalne
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce
  • Rozliczanie i kontrola dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – podsumowanie zmian w zakresie zamówień publicznych
  • Praktyczne aspekty zarządzania długiem i finansami JST
  • Nowelizacja karty nauczyciela
  • Zatrudnianie pracowników w Urzędach – kodeks pracy
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Samowole budowlane – rozwiązanie problemu
  • Pozyskiwanie środków na realizację działań JST z regionalnego i narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Zadania ABI w trakcie Kontroli Zarządczej Polityki Bezpieczeństwa Informacji
  • w organizacji
  • Przetargi w gospodarce odpadami w ramach „rewolucji śmieciowej”
  • Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy z uwzględnieniem zmian w 2013 r.
  • Skuteczne i efektywne dochodzenie nalezności jednostki samorządu terytorialnego na drodze postepowania egzekucyjnego w administracji. Teoria i praktyka
  • Intensyfikacja dochodów gmin
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji  – wewnętrzny trener i kontroler w zakresie organizacji ochrony danych osobowych
  • Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach resortu sprawiedliwości po nowelizacji ustawy ODO i USP
  • Manager bezpieczeństwa informacji (MBI) - praktyczne warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
  • Odpowiedzialność administratora/kierownika jednostki w zakresie tajemnic prawem chronionych po zmianach przepisów prawa
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji – od A do Z kompleksowe szkolenie w ochronie informacji
  • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji – pierwsze kroki do ISO 27001:2007
  • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) - warsztaty praktyczne w aspekcie nowelizacji ustawy ODO
  • Rola i zadania polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych osobowych w praktyce biur rachunkowych
  • Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji (VABI) - po nowelizacji ustawy
  • Zadania ABI w trakcie Kontroli Zarządczej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacji
  • Zasady organizacji ochrony danych osobowych  w ośrodkach pomocy społecznej– wytyczne i zalecenia– wybrane aspekty
  • Zasady organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach służby zdrowia– wytyczne i zalecenia– wybrane aspekty
  • Zasady organizacji ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych  – wytyczne i zalecenia– wybrane aspekty
  • Dane osobowe w marketingu, PR i reklamie
  • Sądowe dochodzenie należności
  • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
  • Sposoby zabezpieczania w umowie zapłaty
  • Upadłość jako środek dyscyplinowania dłużników
  • Wyeliminowanie przedawnienia roszczeń - czynności prawne i faktyczne przerywające bieg przedawnienia
  • Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – podsumowanie zmian w zakresie zamówień publicznych
  • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z implementacją „dyrektywy obronnej” – zakres zmian dotyczących zamówień „klasycznych”
  • Warsztaty oceny ofert z uwzględnieniem najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej oraz wyników kontroli UZP i RIO
  • Prawo zamówień Publicznych dla Wykonawców.
  • Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową?
  • Forma prowadzonej działalności – optymalizacja biznesowa i podatkowa
  • Obligacje jako sposób finansowania działalności gospodarczej
  • Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych
  • Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty pożyczek
  • Postępowanie upadłościowe oraz naprawcze wobec dłużnika banku z uwzględnieniem przepisów prawa bankowego
  • Prawo upadłościowe i naprawcze – szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych
  • Prawne aspekty zawierania umów
  • Podstawy prawa autorskiego
  • Prawa autorskie w architekturze
  • Prawa autorskie w agencji reklamowej
  • Prawa autorskie w samorządzie
  • Prawo prasowe
  • Prawo dla PR – owców

  Zapraszamy do podjęcia współpracy

  zwiń
  pn. wt. śr. czw. pt. sob. nd.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30
  szkolenia otwarte

  Kontakt

  al. Korfantego 141
  40-154 Katowice

  e-mail
  kontakt@i-isp.pl
  tel. 602 798 385

  Zaufali nam:

  Kancelaria SZiP
  Fundusz Górnośląski
  TAURON